Warunki zabudowy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Przed rozpoczęciem budowy musimy wykonać wiele czynności przygotowawczych, w tym uzyskać kilka niezbędnych dokumentów. Przeznaczenie działki jest w pewnym stopniu zdeterminowane ustaleniami, jakie zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan zawiera pewne decyzje co do przeznaczenia terenów, zawiera linie rozgraniczające sąsiednie obszary o zróżnicowanych funkcjach i o innym przeznaczeniu. W planie ustala się również drogi publiczne, place, ulice i linie rozgraniczające, a także określa sie tereny, na których realizowane będą cele publiczne. Plan zagospodarowania przestrzennego to bardzo ważny dokument, na jego podstawie wydaje się warunki zabudowy dla konkretnych działek i inwestycji. Decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje gospodarz terenu, czyli przede wszystkim wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W określonych przypadkach jest to wojewoda lub dyrektor właściwego miejscowo urzędu morskiego. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy ze strony inwestora jest podstawą do rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji. Wniosek powinien zawierać istotne dane niezbędne do wydania prawidłowej decyzji. Trzeba opisać granice działki, załączyć mapę działki i działek przyległych. Powinien zawierać również informacje o sposobie zagospodarowania terenu, charakterystykę zabudowy oraz zagospodarowania działki. Należy także określić wpływ, jaki może mieć inwestycja na środowisko naturalne, a czasem konieczna jest ocena oddziaływania inwestycji na środowisko. Dobrze przygotowany wniosek może być rozpatrywany i jest podstawą do wydania decyzji. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy to podstawa do dalszych prac przygotowawczych, projektowania domu.Przekłada warunki narzucone przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na warunki miejscowe inwestycji. To co powinna zawierać decyzja jest ustalone w ustawie. Warunki podane w decyzji są wiążące dla inwestora, a zwłaszcza dla projektanta wykonującego projekt budowlany. Czy są one przestrzegane, to jest zweryfikowane przed wydaniem pozwolenia na budowę. Jeżeli projekt zawiera uchybienia, pozwolenie na budowę może nie być wydane.

Ciekawe wpisy na temat samochodów i motoryzacji:

Author:

Related Post

top